Организиране, Анализ и Оценка на резултатите от профилактични Медицински Прегледи

- Службата по трудова медицина организира профилактични медицински прегледи на работещите, в съответствие с изискванията на Закона за здравето, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3 от 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, издадена от министъра на народното здраве, обн. ДВ бр. 16 от 27.02.1987 год., както и други нормативни документи, отнасящи се за различни професии и дейности.
Анализите, които се изготвят въз основа на проведените прегледи, трудови злополуки, резултатите от измервания на параметрите на работната среда, професионални заболявания и обща заболеваемост на персонала дават реална представа на работодателя за управлението на риска и мерките за неговата превенция.
- Службата изготвя здравни досиета на прегледаните работници и служители и ги съхранява по начин и срок, нормативно регламентиран.
- Медицинските прегледи се извършват ог лекари-специалисти от здравните заведения, с които СТМ има сключени договори:
- “ДКЦ 1 – Ямбол “ – ЕООД
- “Дианамед“ ЕООД – Ямбол
- “ДКЦ 2 – Сливен” – ЕООД
- “МЦ 1” – ЕООД, Нова Загора
- “МЦ 1" – Елхово” – ЕООД