Анализ и оценка на риска, препоръки за намаляване на рисковете при работа
                                                                   Оценка на риска – етапи
- Събиране на необходимата информация за анализиране на рисковете
- Идентифициране на рисковете
- Оценяване на риска и вероятността за неговото появяванее
- Документиране на риска – изготвяне на карти за оценка на риска

   Основният нормативен документ, на който се базира оценката на риска е Наредба № 5 от 11 май 1999 год за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.