Обучения по безопасност и здраве


   ТО на НТС – Ямбол – СТМ провежда обучения по предварително изготвени и съгласувани с клиентите учебни програми.

                                       
                                    Обучения по КУТ/ГУТ
- Обучения на представителите на работодателите и на работниците и служителите в комитетите и групите по условия на труд в търговските дружества с обем, обхват и продължителност, регламентирани в Наредба №4 за обучението на представителите в комитетите и групите по условията на труд в предприятията, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 133 от 11.11.1998 г.
- Обучение на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с опасностите на работното място
- СТМ участва в реализирането на програми за промоция на здравето.