Консултантски услуги по безопасност и здраве при работа
  
СТМ предлага своята помощ за разработването и разясняването на основни вътрешни фирмени актове като:


- Всички работни документи, структуриращи дейността на органите или длъжностни лица по безопасност и здраве при работа във фирмите.
- Правила за безопасни и здравословни условия на труд, информиращи работещите за опасностите при работа и мерките за надопускане на злополуки и професионални заболявания, както и да посочат задълженията на длъжностните лица и работещите във вътрешнофирмената организация за управлението на безопасността и здравето при работа.
- Правилник за вътрешния трудов ред, в който се регламентира режима на достъп до предприятието и поведението на работещите, изискванията за безопасност в районите на фирмата и работните места. - Документите, регистриращи дейността на КУТ и ГУТ.
- Инструкции за безопасност при работа с машини и съоръжения.
- Подготовка на персонала за безопасна работа чрез съвместно разработване на видовете инструктажи и програмите, които те обхващат.
- Длъжностни характеристики.
- Графици за работа.
- Разработване на физиологичен режим на труд и почивка.